Międzynarodowy Dzień bez Przemocy obchodzony jest 2 października. Przemoc to „takie działania, które niezależnie od formy upośledzają ostatecznie moc kogoś, kto jest obiektem. Taki też jest cel przemocy, czyniącej z człowieka istotę bezwolną”.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i definiuje przemoc jako: „jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające  prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną. Wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

Złe traktowanie drugiej osoby nie ma żadnych granic i dotyczy wszystkich jednostek, w każdym przedziale wiekowym. Przynosi wiele cierpienia, a ich konsekwencje odczuwane są nawet przez całe życie.

W naszym zabieganym świecie trudno nie dostrzec i uciec od przemocy, jest ona wszędzie na ulicach, w telewizji,  grach komputerowych. Przemoc jest obecnie zjawiskiem, które występuje powszechnie, niezależnie od kultury, obejmuje wszystkie środowiska społeczne i grupy wiekowe.

Zapobiegajmy każdej formie przemocy !  Reagujmy na przemoc !