Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej


Wstęp deklaracji

 

Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://szkolapatnow.pl .

 

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie

98 - 335 Pątnów; Pątnów 105

tel. 43 8865340

e-mail: sekretariat@szkolapatnow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-29

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

 

Strony internetowa przedszkola posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

  • ustawienie w skali szarości lu negatywu

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

  • mapa strony

  • focus wokół elementów nawigacyjnych

  • podkreślanie linków

  • zmiana czcionki na czytelną

  • możliwość nawigacji bez użycia myszki

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-02-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika placówki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Irena Mierzwiak - informatyk
e-mail: sekretariat@szkolapatnow.pl
Telefon: 43 8865340

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku można się dostać trzema wejściami pokonując schody oraz drzwi otwierane ręcznie. Wejście główne do budynku znajduje się od strony boisk sportowych z poziomu parteru.

Budynek wyposażony jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych znajdujący się od strony boisk sportowych i łączy się z wejściem głównym do szkoły na poziomie parteru.

Aby dostać się do ogrodu dydaktycznego ,, Zwiastuny czasu” należy pokonać furtkę od strony drogi głównej lub bramę od strony parkingu, które są otwarte w godzinach pracy placówki.

Budynek składa się z trzech kondygnacji: piwnica, parter, piętro. Aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Aby dostać się do poziomu poniżej parteru należy pokonać drzwi otwierane ręcznie oraz schody.

Budynek nie posiada windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Budynek posiada parking.

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

APLIKACJA MOBILNA

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Data dodania: 2024-04-12 09:28:55
Data edycji: 2024-04-12 09:29:39
Ilość wyświetleń: 54

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski

Nasze projekty

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej