Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie przychodzących do pracy

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.),

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. poz. 844 ze zm.),

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410),

 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19

 1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę w normalnym trybie w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie

 1. Zakres procedury

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.

 1. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest Dyrektor zespołu.

 2. Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie jej w widocznym miejscu na terenie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

 3. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

 1. Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki

 1. Dyrektor wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w normalnym trybie – tj. na terenie szkoły.

 2. Pracownicy przychodzą do pracy rotacyjnie, aby uniknąć spotkania większej liczby osób w miejscu pracy.

 3. Pracownicy przychodzą do pracy w wyznaczone przez dyrektora dni i godziny, zgodnie z grafikiem przygotowanym i zaakceptowanym przez Dyrektora.

 4. Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp., nie są wpuszczani na teren placówki.

 5. Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 metra od siebie.

 6. Na teren szkoły/przedszkola nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu przebywania na terenie placówki (dotyczy również nauczycieli świadczących pracę zdalną, zgodnie z poleceniem dyrektora), a zwłaszcza osoby z objawami choroby.

 7. W pomieszczeniu socjalnym może przebywać maksymalnie jedna osoba.

 1. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy

 1. W trakcie wykonywania pracy wszyscy pracownicy bezwzględnie mają założone gumowe rękawiczki.

 2. Łazienki szkoły wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (minimum 60%).

 3. Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są do umycia rąk.

 4. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe zostają wyrzucone do kosza na śmieci.

 5. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk dołączonej w załączniku nr 1.

 6. Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach.

 1. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów

 1. Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w instrukcji dezynfekcji sprzętów – załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

 2. Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będącego wyposażeniem szkoły/przedszkola.

 3. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%) dostępnego w pomieszczeniu gospodarczym.

 4. Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.

 1. Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby

 1. Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go następnie o dalszym postępowaniu.

 2. W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, Dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.

 3. Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go o dalszym postępowaniu.

 4. Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby przebywającej na terenie szkoły/przedszkola, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora. Dyrektor kontaktuje się z pracownikiem z objawami choroby w celu potwierdzenia.

 1. Załączniki

Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:

 1. Załącznik 1 – instrukcja mycia rąk;

 2. Załącznik 2 – instrukcja dezynfekcji sprzętów.

Dorota Hanas

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych

im. WŁ.ST. W Pątnowie

Załącznik nr 1

Instrukcja mycia rąk

 1. Na zwilżone ręce nałożyć porcję mydła w ilości, która starczy na pokrycie obu dłoni.

 2. Pocierać ręce o siebie wewnętrznymi powierzchniami dłoni.

 3. Pocierać wewnętrzną stroną prawej dłoni o zewnętrzną stronę lewej dłoni. Czynność powtórzyć, zmieniając ręce.

 4. Przepleść między sobą palce obu dłoni i pocierać wewnętrznymi stronami ręką o rękę.

 5. Spleść ze sobą zagięte palce obu dłoni i pocierać palcami o siebie.

 6. Pocierać okrężnymi ruchami prawą zamkniętą dłonią o lewy kciuk. Czynność powtórzyć, zmieniając ręce.

 7. Pocierać palcami prawej dłoni okrężnym ruchem wewnętrzną stronę lewej dłoni. Czynność powtórzyć, zmieniając ręce.

 8. Umyć nadgarstki obu dłoni.

 9. Spłukać ręce wodą.

 10. Wytrzeć dłonie jednorazowym ręcznikiem.