PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW

obowiązująca w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19

 • wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydawania posiłków z kuchni w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie

Zakres obowiązywania procedur: dotyczą zasad postępowania pracowników kuchni i personelu obsługi przedszkola/szkoły podczas wydawania posiłków

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy kuchni, pracownicy obsługi przedszkola/szkoły

Pracownicy kuchni

 1. Wszyscy pracownicy kuchni posiadają wymagane badania profilaktyczne. Personel kuchni nie kontaktuje się z dziećmi/uczniami ani personelem mającym kontakt z dziećmi/uczniami.

 2. Przed każdorazowym wejściem do budynku pracownicy kuchni dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji.

 3. Przed rozpoczęciem pracy pracownicy kuchni zakładają ubrania ochronne (fartuchy z długim rękawem).

 4. Pracownicy kuchni przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania posiłków:

 1. używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic),

 2. myją i dezynfekują stanowiska pracy, sprzęt kuchenny i naczynia stołowe,

 3. posiłki przygotowują na stanowiskach w kuchni z zachowaniem minimum 1,5 m odległości między stanowiskami,

 4. przygotowują posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym/szkolnym,

 5. przechowują próbki każdego posiłku w ustalony sposób wskazany w instrukcji HACCP i sanepidu.

 1. Pracownicy kuchni wydający posiłki z kuchni ponoszą odpowiedzialność za to, by posiłki nie uległy zanieczyszczeniu.

 2. Wydawane posiłki są poporcjowane.

 3. Pracownicy kuchni ustawiają talerze z porcjami na wózkach kelnerskich lub na blacie.

 4. Wózki kelnerskie z jedzeniem dla dzieci/uczniów przejmuje wyznaczony personel obsługi, które nie sprawują bezpośredniej opieki nad dziećmi/uczniami).

 5. Przed wydaniem posiłków pracownicy kuchni sprawdzają stan naczyń, w których wydają posiłki. Naczynia te są wcześniej wyparzone w zmywarce w temperaturze min. 60oC z dodatkiem detergentu.

 6. Powierzchnie blatów, poręczy, wózki kelnerskie oraz posadzki w pomieszczeniu bloku żywieniowego są czyszczone każdorazowo przed wydaniem posiłku dla dzieci/uczniów.

 7. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

 • Herbata do śniadania,

 • obiad dzielony – I danie, II danie,

 1. Pracownicy kuchni wydają posiłki w ustalonych godzinach.

Pracownicy obsługi

 1. Pracownicy obsługi ponoszą odpowiedzialność za czystość i bezpieczeństwo przygotowania sal (pomieszczeń), w których dzieci/uczniowie spożywają posiłki.

 2. Przed wejściem do strefy bloku żywieniowego – miejsca odbioru posiłków, pracownicy obsługi zobowiązani są do założenia białego fartucha ochronnego oraz rękawic jednorazowych ochronnych, a także maseczek ochronnych jednorazowych.

 3. Przed podaniem posiłku pracownicy obsługi zobowiązani są:

 1. myć i dezynfekować stoły, przy których dzieci/uczniowie spożywają posiłki, oraz wózki kelnerskie, na których będą przewozić posiłki dla dzieci/uczniów przed każdym posiłkiem,

 2. myć powierzchnie posadzki w obrębie stołów, przy których dzieci/uczniowie spożywają posiłek,

 3. czyścić i dezynfekować środkiem do dezynfekcji powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą dzieci/uczniowie, przed każdym podaniem posiłku.

 1. Obsługa zobowiązana jest przestrzegać zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

 2. Przed odbiorem posiłków pracownicy obsługi:

 1. dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji,

 2. zakładają ubrania ochronne.

 1. Przy odbiorze posiłków z wyznaczonego miejsca bloku żywieniowego pracownicy obsługi zobowiązani są:

 1. przemieścić się z wózkiem kelnerskim do wyznaczonej sali / stołówce, w której dzieci/uczniowie spożywają posiłki,

 2. rozłożyć posiłki dla dzieci/uczniów na uprzednio przygotowanych stołach o łatwej zmywalności.

 1. Po opuszczeniu pomieszczenia przez dzieci/uczniów, woźna wietrzy pomieszczenie, sprząta, myje i dezynfekuje salę po posiłku.

 2. Pracownicy obsługi zbierają resztki pokarmów z talerzy i wyrzucają do kontenera stojącego na zewnątrz budynku z zachowaniem środków ostrożności (w fartuchach ochronnych i rękawicach jednorazowych).

 3. Pracownicy obsługi czyszczą stoły, krzesła i myją oraz dezynfekują podłogę w obrębie stołów i powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą dzieci/uczniowie, po każdym posiłku.

 4. Nauczyciele poszczególnych grup/klas sprawują opiekę nad dziećmi/uczniami również podczas posiłków (śniadań, obiadu i podwieczorku) spożywanych przez dzieci/uczniów.

 5. Przed podaniem posiłku nauczyciele są zobowiązani przygotować dzieci/uczniów do ich spożywania, tj. dopilnować mycia rąk przed każdym posiłkiem.

 6. Nauczyciele dbają o przestrzeganie zasad higieny podczas spożywana posiłku przez dzieci/uczniów.

 7. W czasie spożywania posiłków w sali przedszkolnej / stołówce mogą przebywać tylko dzieci/uczniowie i obsługa przedszkola/szkoły przydzielona do określonego oddziału.

Sposób prezentacji procedury

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta.

 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu/szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.

 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu/szkole.

 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor Zespołu szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.