PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL I ŁAZIENEK NA CZAS PANDEMII

obowiązująca w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta

w Pątnowie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19

 • wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom/uczniom oraz pracownikom podczas dezynfekcji sal i łazienek w związku z zagrożeniem COVID-19

Zakres obowiązywania procedur: procedury dotyczą zasad postępowania pracowników zespołu podczas dezynfekcji sal i łazienek

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy zespołu: pracownicy kuchni, pracownicy obsługi

Pracownicy zespołu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury ustanowionej na czas zagrożenia koronawirusem COVID-19.

Dezynfekcja pomieszczeń

 1. Pracownicy zespołu zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku zespołu.

 2. Pracownicy zespołu zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również po wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal i łazienek i innych powierzchni w przedszkolu/szkole.

 3. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń pracownicy obsługizobowiązani są używać środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych.

 4. Pracownicy obsługimyją i dezynfekują sale i łazienki dziecięce oraz dla personelu co najmniej dwa razy dziennie, w czasie gdy w pomieszczeniach nie przebywają dzieci/uczniowie ani inne osoby.

 5. Pracownicy obsługizobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie płaskie oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki światła, poręcze krzeseł, klawiatura komputerowa– co najmniej dwa razy dziennie: tj. po przyprowadzeniu dzieci do przedszkola przez rodziców / przyjściu uczniów do szkoły, oraz po ich odebraniu / po zakończeniu zajęć lekcyjnych i rozejściu się uczniów do domów.

 6. Pracownicy obsługisprzątają i dezynfekują blaty stołów, powierzchnie pod stołami w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków przed każdym posiłkiem i po każdym posiłku dzieci/uczniów.

 7. Pracownicy obsługizobowiązani są myć i dezynfekować zabawki lub inny sprzęt, po każdym użyciu przez dziecko/ucznia.

 8. Pracownicyobsługi zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z nich, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka.

 9. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci/uczniów na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Dezynfekcja zabawek i sprzętu

 1. Podczas mycia zabawek i sprzętu w pierwszej kolejności należy uważnie wyczyścić przedmiot, dokładnie myjąc jego powierzchnię chusteczkami czyszczącymi lub wyszorować mydłem i przemyć ciepłą wodą. W ten sposób usuwamy brud, tłuszcz, a także wiele bakterii. Podczas mycia trzeba zwrócić uwagę na trudno dostępne miejsca, jak zagłębienia i chropowate powierzchnie.

 2. Przedmioty (zabawki i sprzęty) należy spryskać preparatem do dezynfekcji, pozostawić do wyschnięcia, a następnie dokładnie opłukać wodą.

 3. Należy ściśle przestrzegać minimalnych czasów dezynfekcji wypisanych na używanych preparatach – ten czas gwarantuje usunięcie mikrobów w warunkach czystych. W przypadku krótszej ekspozycji na preparat wirusy i bakterie mogą wykazać częściową odporność na działanie środka dezynfekującego. Po dezynfekcji każdy przedmiot należy opłukać wodą lub przetrzeć wilgotną ściereczką (zależy od używanego środka do dezynfekcji i zaleceń określonych przez producenta).

Czyszczenie zabawek/sprzętów na boisku szkolnym

 1. Pracownicyobsługi są zobowiązani do czyszczenia detergentem jeden raz dziennie wyznaczonego sprzętu w na boisku szkolnym oraz dezynfekcji używanego przez dzieci/uczniów sprzętu.

 2. W celu wyczyszczenia dużych zabawek / sprzętu z plastiku, metalu i drewna na boisku szkolnym należy oczyścić powierzchnię przedmiotów wodą z mydłem oraz przetrzeć ściereczką nasączoną środkiem dezynfekującym, a następnie mokrą ściereczką, która zniweluje zapach preparatu i pozostawić do wyschnięcia, tak aby odparował środek dezynfekujący.

Sposób prezentacji procedury

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie.

 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu/szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.

 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu/szkole.

 4. Zapoznanie wszystkich pracowników zespołu z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor Zespołu Szkół samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.